K.V.K.K. Metni

HASTA VE HASTA YAKINI AYDINLATMA METNİ

 Prof. Dr. Afig Berdeli muayenehanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, muayenehanemiz, hasta ve hasta yakınlarına ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

Bu metinle KVKK m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca toplanan kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Alsancak Mah. Talatpaşa Bulv. No:75/21 Konak İzmir” adresinde mukim Prof. Dr. Afig Berdeli muayenehanesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Prof. Dr. Afig Berdeli muayenehanesi tarafından toplanan sizin ve velayetiniz altında bulunan çocuğunuzun kişisel verileriniz bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tabloda belirtildiği gibidir.

Kimlik Verisi

Hastanın ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, Pasaport numarası, imza, anne adı, baba adı, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf

İletişim Verisi

Telefon (cep/sabit) numarası, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi

Özel Sağlık Sigortası Verisi

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler.

 

Diğer Veriler

Adli yazışma evrakı, randevu bilgileri, memnuniyet sonuçları gibi bildirimler ve sair kişisel verileri

Aile ve Hasta Yakını Verisi

 Hasta yakınları ad-soyad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, e-posta, imza, özel sağlık sigortası kayıtları

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

İç mekân kamera kayıtları

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık verileri; tahlil sonuçları raporu, şikâyete ilişkin fotoğraf/video (Whatsapp ve benzeri uygulamalar aracılığı ile iletilen veriler), geçirilmiş operasyon bilgileri, geçirilmiş tedavi bilgileri, ilaç kullanım bilgisi, kilo, boy, reçete, laboratuvar sonuçları, muayene notları (epikriz), ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileri

 

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak sağlığın korunması, tıbbi teşhis, tedavi veya sağlık hizmetlerinin yönetimi için gerekli veriler ise, ancak sır saklama yükümlülüğüne tabi olan kişiler tarafından işleniyor ise yasak değildir.

Ayrıca sağlık, cinsel yaşama ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel verileri açık rıza gereken hallerde küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işleyebiliyoruz.

Kişisel verileriniz ve velayetiniz altındaki çocuğunuzun kişisel verileri muayenehanemiz tarafından yukarıda belirtilen KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir.

Veri sorumlusu tarafından kişisel verileriniz ve velayetiniz altındaki çocuğunuzun kişisel verileri aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda ve ancak bunlarla sınırlı olmayan ve gerektiği takdirde benzer amaç ve sebeplerle KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde ve muayenehanemiz VERBİS kaydında belirtilen ilkelere ve sürelere uygun amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kapsamda işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

 • Mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme
 •  Muayenehanemiz tarafından sağlanan hizmet gerekliliği kimliğinizi teyit etme
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerine ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Muayenehanenin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması
 • Randevu hakkında sizi haberdar edebilme, randevu süreçlerinin yönetilmesi
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, araştırma yapılması
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlar tarafından talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama
 • Faturalandırma yapılabilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Hasta ve hasta yakını ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Hasta memnuniyetine yönelik süreçlerin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
 • Teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi

 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan KVKK m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Bu nedenle koruyucu hekimlik ve sair sağlık hizmetleri sunmamız sebebiyle hastalarımıza ait sağlık verilerini açık rıza almadan işliyoruz.

Diğer tüm kişisel verilerinizi ise açık rızanızı alarak işliyoruz.

Kısaca kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

Muayenehanemiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, muayenehanemizin bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, muayenehanemiz ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini ve işbu aydınlatma metninin 3. Maddesinde belirtilen amaçlarla; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilere, muhasebe hizmeti aldığımız kişilere, diğer yurtiçi kuruluşlarına ve üçüncü kişilere,  KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve velayetiniz altındaki çocuğunuzun kişisel verileri muayenehanemiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; yazılı, sözlü, görsel, elektronik ortam, muayenehanemizde yer alan kameralar, elektronik posta ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta olup fiziki veya elektronik ortamda saklanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (3.) ve (4.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVKK’nın 7. maddesine göre, bu kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda muayenehanemiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için zorunlu ve gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Kanunen saklanması zorunlu olan velayetiniz altındaki çocuğunuzun özel nitelikli kişisel verileri, 15 (on beş) yıl boyunca saklanacaktır. Ayrıca, sizin ve velayetiniz altındaki çocuğunuzun fizik güvenlik amaçlı kamera kayıtları 1 (bir) ay, kimlik ve   iletişim verileri ile özel sağlık sigortası verileri tedavi süreçlerinin bitmesini müteakip10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler periyodik imha sürelerine veya veri sahibi ilgili kişinin varsa başvurusuna uygun olarak belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilecektir. Kişisel veri işleme faaliyetinde KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz

 7. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle muayenehanemize iletmeniz durumunda muayenehanemiz talebin niteliğine göre talebi KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, muayenehanemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8. KVKK Kapsamındaki Talepleriniz İçin Başvuru Yollarınız

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak muayenehanemize iletebilirsiniz. Bu çerçevede muayenehanemize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile muayenehanemizden temin edebileceğiniz “Başvuru Formu” aracılığıyla KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Alsancak Mah. Talatpaşa Bulv. No:75/21 Konak İzmir” adresine gelerek ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Yukarıda bahsi geçen metni okudum. Haklarım konusunda aydınlatıldım.

 

 

Hasta Adı-Soyadı:

 

Veli/Vasi Adı-Soyadı:

 

Tarih:

 

İmza: