Karaciğer Kist Hidatik

KARACİĞER KİST HİDATİK

Paraziter Karaciğer Hastalıklarında Cerrahi

Ülkemiz Kist Hidatik Hastalığı açısından endemik bir bölgedir.

Kist Hidatik

Medikal bir hastalık?

Cerrahi bir hastalık?
 

Tedavi                 

Tedavinin amacı; komplikasyonlarla beraber hastalığı yok etmek, lokal hastalığı ortadan kaldırmak ve mortalite ve morbidite oranını en aza indirerek rekürrensi azaltmaktır
 

Medikal tedavi

Albendazol

28 günlük 3 kür ile 10 mg/kg günde iki eşit dozda

Perkutan tedavi

Uniloküler kistlerde
 

PAİR tekniği (ponksiyon , aspirasyon , injeksiyon , reaspirasyon)

Operasyon endikasyonları:

Hasta ve kistin özellikleri önemlidir.

Nonkomplike,büyük periferik yerleşimli canlı kistlerde operasyon konusunda konsensus mevcuttur. Küçük (<4cm), derin parankimal kistler

60 yaş üzeri kalsifiye kistler konservatif tedavi. Tedavi:

Marsupiyalizasyon’dan KC rezeksiyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazededir.

Tedaviyi yönlendiren Evreleme sistemidir.

Gharbi ve ark. USG Evreleme Sistemi

Ortak Dil

Karaciğer Kist Hidatik tedavisinde hangi yöntemin üstün olduğu tartışması yerine hangi tip Kist hidatik ‘te nasıl bir tedavi yönteminin seçileceğinin tartışılması yararlı olacaktır.

Konservatif Tedavi:

Kist içeriğinin peritona saçılmadan karın dışına alınması

Kistten geriye kalan karaciğerdeki kavitenin ortadan kaldırılması

 

Tedavi Protokolleri:

Konservatif-Radikal Cerrahi

Perkütan Drenaj-Cerrahi

Laparoskopik – Konvansiyonel Cerrahi
 

CERRAHİ

Radikal Cerrahi Tercihi:

Konservatif işlemlere göre kist nüksü belirgin olarak düşüktür.

Kistektomi/Segmenter veya Lober Hepatektomi

Kistotomi+omentopeksi

Kistotomi+kavitenin periton boşluğuna açık bırakılması

Kistotomi+marsupializasyon

Kistotomi+tüp aracılığıyla dışa drenaj

Kistotomi+SF ile doldurma+kapatılma

Korunma amacıyla preop 1 hf Albendozol tedavisi uyguklanır.( 10mg/kg/gün 2x1)

Rüptüre veya kist içeriğinin yayılmış olduğu hastalarda PO 1 ay tedaviye devam edilir.
 

Belirleyici:

Kistin Evresi

Kist sayısı

Kist büyüklüğü

Kistin KC’deki lokalizasyonu

Nüks KC Kist Hidatik
 

Komplikasyonlar:

Sekonder poş enfeksiyonları

Safra fistülleri

Bilier enfeksiyon – Sepsis

Tıkanma İkteri

Pankreatit

Koledokotomi- T Drenaj

ERCP

Tedavi

Safra yolu iştiraklerinin tedavisi

>10 cm kistlerde insidans yüksek